01 Ақп 2022
О школе

Келісім шарт

 

 

Білім беру қызметін көрсетуге келісім шарт

«№5 жалпы орта білім беретін мектеп» КММ

(білім беру ұйымының толық атауы) және ата-аналары мен басқа да

заңды өкілдері арасында

 

«№ 5 ЖОББМ» КММ                                                          20___ж. «____» ______№ _______

                  (шартты жасау орны)

 

«№5 жалпы орта білім беретін мектеп» КММ

 (білім беру ұйымының толық атауы)

aры қарай (білім беру ұйымы (бұдан әрі – ББҰ), ББҰ-ның директоры атынан Галиев.М.О. ББҰ-ның Қала әкімдігінің 2016 жылғы 23 қыркүйек № 2984 бекітілген қолданыстағы Жарғысы негізінде, бір жағынан және ___________________________________________________________________________

                                                                                        (білім алушының мекен-жайы, толық аты-жөні)

_________________________________________________________________________________________мекен - жайы бойынша тұратын білім алушының (ТАЖ (болған жағдайда), туған күні, жеке сәйкестендіру нөмері (бұдан әрі – ЖСН) ___________________________ ата-анасы және заңды өкілі _________________________________________________________________________________________

                                                                                 (ата-анасының немесе заңды өкілінің аты-жөні)

екінші жақтан мыналар туралы шарт жасасты:

 1. Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі қағидаларына сәйкес сондай-ақ көрсетілген мемлекеттік қызмет стандартында қарастырылған тиісті рәсімдерге сәйкес білім беру ұйымы ББҰ-ның 20___ж. «____» ______№ _______ бұйрығы және осы шарт негізінде баланы тіркеуге міндеттеме алады. Сондай-ақ осы шартта тараптардың құқықтары мен міндеттері, сондай-ақ баланы тәрбиелеу және оқыту бойынша өзара жауапкершілік механизмін белгілей отырып, баланың білім беру ұйымы мен баланың ата-аналары мен басқа заңды өкілдері арасында қарым-қатынастары реттелетіні бекітіледі.
 2. ББҰ-ның құқықтары мен міндеттері:
  • Жалпыға міндетті білім беру стандартына және үлгілік оқу жоспарлары тараптарына сәйкес сабақтар жүргізу;
  • Оқушылардың өмірі мен физикалық және психикалық денсаулығын нығайтуды, оның зияткерлік, физикалық және жеке дамуын қамтамасыз ету, баланың жеке ерекшеліктерін ескере отырып, баланың даму ерекшеліктерін ескере отырып әр балаға жеке тәсіл қолдану, білім алушының эмоционалдық саулығын қамтамасыз ету.
  • Білім алушылардың оқыту, тәрбиелеу және шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін барынша қолайлы жағдайлар жасау.
  • Білім алушының жасы, жеке ерекшеліктері, білім беру бағдарламасының мазмұнына сәйкес жұмысын ұйымдастыру.
  • Қазақстан Республикасының заңнамасы шеңберінде білім алушыларға медициналық көмек көрсету, медициналық-профилактикалық іс-шаралар, санитарлық-гигиеналық жұмыстар жүргізу.
  • Білім алушыларға қосымша білім беру қызметтерін ұсыну (негізгі білім беру қызметінен тыс): қызығушылықтары бойынша үйірмелер, коммерциялық емес және коммерциялық негізде спорттық секциялар. Коммерциялық негізде қосымша білім беру қызметі көрсетілген жағдайда, азаматтық заңнама шеңберінде жеке шарт жасалады.
  • Оқушының қалыпты өсуі мен дамуы үшін ыстық тамақпен қамтамасыз ету үшін жағдай жасау. Білім алушы заңнамаға сәйкес тегін ыстық тамақпен қамтамасыз етілген балалар санатына жатқан жағдайда, ББҰ бұл мәртебені Қазақстан Республикасының заңнамасы шеңберінде анықтауға көмектесуге міндет алады.
  • Ата-аналарға және басқа да заңды өкілдерге баланы оқытуда және тәрбиелеуде, дамуындағы ақауды түзетуге білікті көмек көрсету.
  • Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіп бойынша кепілді тегін білім беру аясында оқушыны оқу әдебиетімен қамтамасыз ету.
  • ББҰ оқушылар мен ата-аналардан және басқа заңды өкілдерден ББҰ жарғысының сақталуын, ББҰ-ның ішкі тәртіп ережесінің, ББҰ-ның қызметін реттейтін тағы басқа актілерінің орындалуын талап етуге құқылы.
 3. Ата-аналар мен басқа заңды өкілдердің құқықтары мен міндеттері:
  • ББҰ-ның Жарғысы мен осы Келісім шартты сақтау.
  • Баланы тәрбиелеуде, оқытуда және балаға білім алу үшін қажетті жағдай жасауға жауапкершілікте болу.
  • Ата-аналар жиналыстарына қатысу, қажет болған жағдайда, ББҰ әкімшілігі немесе мұғалімдердің оқу-тәрбие процесі бойынша және нақты педагогикалық көмек көрсету туралы жеке педагогикалық әңгімелесуге шақырған жағдайда келу.
  • Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, ББҰ оқушысының кінәсінен туындаған материалдық зиянды өтейді.
  • Оқушыны ББҰ-на сыртқы келбетінің дұрыс болып баруын, гигиеналық талаптар мен сабақ спецификасына сай таза киім мен аяқ киіммен, ауыстырып киетін таза аяқ киіммен қамтамасыз ету, сондай-ақ ББҰ-ның бірыңғай мектеп формасын сақтау.
  • Оқушыны қажетті канцеляриялық жабдықтармен, спорт киімімен қамтамасыз ету.
  • ББҰ-на баланың сабаққа келмей қалу себебі туралы хабарлап айту.
  • Балалар тәрбиесі мен білімнің барлық салаларында ББҰ-мен өзара іс-қимыл жасау.
  • Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы аясында оқу үдерісін жүзеге асыруға қатысады.
  • Ата-аналар комитетінің, қамқоршылық кеңестің, ата-аналар жиналысының шешімдерін орындау.
  • Ата-аналық комитеттер арқылы ББҰ-ның басқару органдарының жұмысына қатысу.
  • ББҰ-нан балаларының оқу үлгерімі мен тәртібі туралы және оқу жағдайлары жайлы ақпарат алу.
  • Мұғалімнің абыройына тіл тигізбеу.
  • Психологиялық-медициналық-педагогикалық кеңестерде балаларды оқыту және тәрбиелеу мәселелері бойынша консультативтік көмек алу.
  • Балаларға қосымша қызметтерді келісім шарттық негізде алу.
 4. Осы Келісім шарттың Тараптары «Білім туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 47-бабында бекітілген ББҰ-ның оқушыларының құқықтары мен міндеттерін сақтау жөніндегі міндеттемелерін растайды.
 5. Келісім қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді және тараптардың келісімі бойынша өзгертілуі немесе толықтырылуы мүмкін. Келісімге өзгерістер мен толықтырулар оған Қосымша түрінде жасалады. Тараптар өз міндеттерін заңды орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін заң жүзінде жауап береді.
 6. Келісімшарт екі данада оқушының оқу тілінде жасалады: бір данасы оқушының жеке іс қағазында сақталады, ал басқа бір данасы ата-ана мен басқа заңды өкілде болады.

 

Келісім шартқа қол қоюшы тараптар

 

№5 ЖОББМ директоры                                                          ________________________________

                                                                                                              (ата-анасы немесе заңды өкілі ТАЖ)

                                                          ________________________________

         М.О.Галиев                                                                                                                 (оқушының аты-жөні)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                     ________________________________

                                                                                                                                                                                           (мекен-жайы)

                                                                                                                                                     ________________________________

                                                                                                                              (телефоны)

 


Білім беру қызметін көрсетуге келісім шарт

«№5 жалпы орта білім беретін мектеп» КММ

(білім беру ұйымының толық атауы) және ата-аналары мен басқа да

заңды өкілдері арасында

 

«№ 5 ЖОББМ» КММ                                                          20___ж. «____» ______№ _______

                  (шартты жасау орны)

 

«№5 жалпы орта білім беретін мектеп» КММ

 (білім беру ұйымының толық атауы)

aры қарай (білім беру ұйымы (бұдан әрі – ББҰ), ББҰ-ның директоры атынан Бакытжанова А.С., ББҰ-ның Қала әкімдігінің 2016 жылғы 23 қыркүйек № 2984 бекітілген қолданыстағы Жарғысы негізінде, бір жағынан және ___________________________________________________________________________________________________

                                                                   (білім алушының толық аты-жөні, туған күні, айы, жылы, мекен-жайы)

___________________________________________________________________________________________________мекен - жайы бойынша тұратын білім алушының (ТАЖ (болған жағдайда), туған күні, жеке сәйкестендіру нөмері (бұдан әрі – ЖСН) ___________________________ ата-анасы және заңды өкілі

                                                                                         (білім алушының ЖСН)

___________________________________________________________________________________________________

                                                       (ата-анасының немесе заңды өкілінің аты-жөні, ЖСН, мекен-жайы)

екінші жақтан мыналар туралы шарт жасасты:

 1. Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі қағидаларына сәйкес сондай-ақ көрсетілген мемлекеттік қызмет стандартында қарастырылған тиісті рәсімдерге сәйкес білім беру ұйымы ББҰ-ның 20___ж. «____» ______№ _______ бұйрығы және осы шарт негізінде баланы тіркеуге міндеттеме алады. Сондай-ақ осы шартта тараптардың құқықтары мен міндеттері, сондай-ақ баланы тәрбиелеу және оқыту бойынша өзара жауапкершілік механизмін белгілей отырып, баланың білім беру ұйымы мен баланың ата-аналары мен басқа заңды өкілдері арасында қарым-қатынастары реттелетіні бекітіледі.
 2. ББҰ-ның құқықтары мен міндеттері:
  • Жалпыға міндетті білім беру стандартына және үлгілік оқу жоспарлары тараптарына сәйкес сабақтар жүргізу;
  • Оқушылардың өмірі мен физикалық және психикалық денсаулығын нығайтуды, оның зияткерлік, физикалық және жеке дамуын қамтамасыз ету, баланың жеке ерекшеліктерін ескере отырып, баланың даму ерекшеліктерін ескере отырып әр балаға жеке тәсіл қолдану, білім алушының эмоционалдық саулығын қамтамасыз ету.
  • Білім алушылардың оқыту, тәрбиелеу және шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін барынша қолайлы жағдайлар жасау.
  • Білім алушының жасы, жеке ерекшеліктері, білім беру бағдарламасының мазмұнына сәйкес жұмысын ұйымдастыру.
  • Қазақстан Республикасының заңнамасы шеңберінде білім алушыларға медициналық көмек көрсету, медициналық-профилактикалық іс-шаралар, санитарлық-гигиеналық жұмыстар жүргізу.
  • Білім алушыларға қосымша білім беру қызметтерін ұсыну (негізгі білім беру қызметінен тыс): қызығушылықтары бойынша үйірмелер, коммерциялық емес және коммерциялық негізде спорттық секциялар. Коммерциялық негізде қосымша білім беру қызметі көрсетілген жағдайда, азаматтық заңнама шеңберінде жеке шарт жасалады.
  • Оқушының қалыпты өсуі мен дамуы үшін ыстық тамақпен қамтамасыз ету үшін жағдай жасау. Білім алушы заңнамаға сәйкес тегін ыстық тамақпен қамтамасыз етілген балалар санатына жатқан жағдайда, ББҰ бұл мәртебені Қазақстан Республикасының заңнамасы шеңберінде анықтауға көмектесуге міндет алады.
  • Ата-аналарға және басқа да заңды өкілдерге баланы оқытуда және тәрбиелеуде, дамуындағы ақауды түзетуге білікті көмек көрсету.
  • Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген тәртіп бойынша кепілді тегін білім беру аясында оқушыны оқу әдебиетімен қамтамасыз ету.
  • ББҰ оқушылар мен ата-аналардан және басқа заңды өкілдерден ББҰ жарғысының сақталуын, ББҰ-ның ішкі тәртіп ережесінің, ББҰ-ның қызметін реттейтін тағы басқа актілерінің орындалуын талап етуге құқылы.
 1. Ата-аналар мен басқа заңды өкілдердің құқықтары мен міндеттері:
  • ББҰ-ның Жарғысы мен осы Келісім шартты сақтау.
  • Баланы тәрбиелеуде, оқытуда және балаға білім алу үшін қажетті жағдай жасауға жауапкершілікте болу.
  • Ата-аналар жиналыстарына қатысу, қажет болған жағдайда, ББҰ әкімшілігі немесе мұғалімдердің оқу-тәрбие процесі бойынша және нақты педагогикалық көмек көрсету туралы жеке педагогикалық әңгімелесуге шақырған жағдайда келу.
  • Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, ББҰ оқушысының кінәсінен туындаған материалдық зиянды өтейді.
  • Оқушыны ББҰ-на сыртқы келбетінің дұрыс болып баруын, гигиеналық талаптар мен сабақ спецификасына сай таза киім мен аяқ киіммен, ауыстырып киетін таза аяқ киіммен қамтамасыз ету, сондай-ақ ББҰ-ның бірыңғай мектеп формасын сақтау.
  • Оқушыны қажетті канцеляриялық жабдықтармен, спорт киімімен қамтамасыз ету.
  • ББҰ-на баланың сабаққа келмей қалу себебі туралы хабарлап айту.
  • Балалар тәрбиесі мен білімнің барлық салаларында ББҰ-мен өзара іс-қимыл жасау.
  • Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы аясында оқу үдерісін жүзеге асыруға қатысады.
  • Ата-аналар комитетінің, қамқоршылық кеңестің, ата-аналар жиналысының шешімдерін орындау.
  • Ата-аналық комитеттер арқылы ББҰ-ның басқару органдарының жұмысына қатысу.
  • ББҰ-нан балаларының оқу үлгерімі мен тәртібі туралы және оқу жағдайлары жайлы ақпарат алу.
  • Мұғалімнің абыройына тіл тигізбеу.
  • Психологиялық-медициналық-педагогикалық кеңестерде балаларды оқыту және тәрбиелеу мәселелері бойынша консультативтік көмек алу.
  • Балаларға қосымша қызметтерді келісім шарттық негізде алу.
  • Қашықтықтан оқу кезінде білім алушының онлайн сабақтарға қатысуын қадағалау, оқу техникалық құралдарымен, ғаламтор желісімен қамтамасыз ету, сынып жетекшімен үнемі байланыста болу
  • Балалардың ата-аналары немесе заңды өкілдері балаларды санитариялық қауіпсіздік құралдарымен қамтамасыз етеді: маскалар, қолғаптар, қолды өңдеуге арналған жеке құтыдағы антисептик немесе бактерияға қарсы дымқыл майлықтар.
  • Кезекші сыныпта оқуға созылмалы аурулары жоқ балалар жіберіледі (ата-анасы баласының денсаулығы туралы ББҰ хабардар етуге міндеттенеді)
 2. Осы Келісім шарттың Тараптары «Білім туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 47-бабында бекітілген ББҰ-ның оқушыларының құқықтары мен міндеттерін сақтау жөніндегі міндеттемелерін растайды.
 3. Келісім қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді және тараптардың келісімі бойынша өзгертілуі немесе толықтырылуы мүмкін. Келісімге өзгерістер мен толықтырулар оған Қосымша түрінде жасалады. Тараптар өз міндеттерін заңды орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін заң жүзінде жауап береді.
 4. Келісімшарт екі данада оқушының оқу тілінде жасалады: бір данасы оқушының жеке іс қағазында сақталады, ал басқа бір данасы ата-ана мен басқа заңды өкілде болады.

Келісім шартқа қол қоюшы тараптар

№5 ЖОББМ директоры

_____________________________________________

А.С.Бакытжанова

 

(ата-анасы немесе заңды өкілі А.Т.Ә)

________________________

 

__________________________________________

 

(ата-анасының немесе заңды өкілінің қолы)

 

Құрылысшы ш.а 8/1 үй

_____________________________________________

 

 

(мекен-жайы)

 

23-46-90          30-82-20

_____________________________________________

 

(телефоны)